‘MARK ZUCKERBERG’ CỦA NIGERIA, NGƯỜI ĐƯA CÔNG NGHỆ VÀO GIÁO DỤC