CẬU BÉ NIGERIA VẼ TRANH SIÊU THỰC, CHUẨN ĐẾN TỪNG GIỌT MỒ HÔI