Người Nigeria trên nước Mỹ: Cộng đồng nhỏ, tiếng tăm lớn