Sinh viên Nigeria bảo vệ đồ án ngành kỹ thuật phần mềm tại Việt Nam