“Từ bỏ không là sự lựa chọn của tôi”: Chia sẻ từ một sinh viên vượt qua mọi khó khăn để tốt nghiệp đại học Mỹ