Nga, Nigeria hợp tác sử dụng điện hạt nhân vì hòa bình