NGA, NIGERIA HỢP TÁC SỬ DỤNG ĐIỆN HẠT NHÂN VÌ HÒA BÌNH