Người dân Đông Bắc Nigeria cần được hỗ trợ khẩn cấp để sản xuất lương thực