Nigeria tịch thu 2,5 tấn hàng nghi “gạo nhựa” từ Trung Quốc