DẤU HIỆU BỆNH LẬU Ở MIỆNG, HỌNG – HÌNH ẢNH NHẬN BIẾT