Nigeria đã tạo cơ hội nhưng Argentina phải tự cứu mình