Vai trò lớn lao của đồng phục đối với học sinh và nhà trường