SHELL MỞ LẠI HAI ĐƯỜNG ỐNG DẪN DẦU CHỦ CHỐT Ở NIGERIA