Shell mở lại hai đường ống dẫn dầu chủ chốt ở Nigeria